Főoldal Über uns Weinwirtschaftsrat Felhívások, hirdetmények

Felhívások, hirdetmények


MÓDOSULT a Gazdálkodási napló elektronikus benyújtásának időszaka

A Miniszterelnökség a kifizetések mielőbbi megkezdése érdekében módosította a Gazdálkodási napló elektronikus benyújtásának időszakát.

A 2017. évről szóló nyomtatványt 2018. január 1. és január 31. között kell elektronikusan beküldeni a NÉBIH részére az alábbi támogatások esetén:

•    agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (2015 és 2016 évi pályázati felhívás szerinti)

•    ökológiai gazdálkodás támogatás

•    NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

•    kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken

•    vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

•    élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

•    Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási  támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2018. január 31. jogvesztő határidő, azaz ha nem küldi be Gazdálkodási naplóját, akkor hiánypótlásra nincs lehetőség. Javasoljuk, hogy a beadási időszak elején teljesítse kötelezettségét, ne hagyja az utolsó hétre, mert így még időben megkapja a visszaigazolásokat, és bármilyen hiba merülne fel a beküldés során van még lehetősége javítani.

A nyomtatványt és a beküldéshez szükséges információkat a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon találja meg a beadási időszakban.


Elérhető a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához igényelhető támogatás kérelem nyomtatvány.

Benyújtás - az előírt mellékletek csatolásával együtt - 2017. április 1-től  július 17-ig postai úton  a következő címre:  Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya - 1476 Budapest Pf. 407.

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016/2017 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről szóló  21/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény


Tájékoztató a kisüzemi bortermelőkre és az egyszerűsített adóraktárakra 2017. április 1. után érvényes szabályokról

A jelenleg egyszerűsített adóraktár - engedéllyel rendelkező termelőknek 2017. március   10-ig   nyilatkozniuk   kell   arról,   hogy április  1 - től kisüzemi bortermelőként,  vagy  egyszerűsített  adóraktár  engedélyeseként  működnek-e tovább.

A kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelő termelő 2017. április 1-jét követően is bármikor nyilatkozhat az erre rendszeresített nyomtatványon, ha mentesülni kíván az egyszerűsített adóraktári követelmények alól.


IH KÖZLEMÉNY (2017.01.23.) - AKG - A nem alkalmazható növényvédőszerek listája

Tájékoztatás az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2017. évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről.

 

A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2016. év végi változása:

akkor lehet kezdeményezni a művelés alól kivett területként történő átvezetést, ha a földterületen az ültetvény kivágásra került

    "4. § (4) Borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. §-a alapján művelés alól kivett területként történő átvezetésének kezdeményezéséhez mellékelni kell a hegybíró igazolását arról, hogy az ingatlanon az ültetvény kivágásra került."

Fenti szabályozás érinti mindazon ültetvénnyel rendelkező földterület értékesítéseket, ahol az "egyszerűsített" adásvételi ügymenet miatt a "kivonás" mellett döntenek.

 

Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadása

Felhívjuk figyelmét, a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX.29.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdésére:

    (2) Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását legkésőbb a szüretet követő év január 10-ig kell kérelmezni a borszőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybírónál. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítása esetén az első borászati termék származási bizonyítványt a szüretet követő év március 31-ig kell kérelmezni. Az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni.
A kérelemhez csatolni kell:
    a) a szőlő származási bizonyítvány egy példányát, és
    b) a borászati termék nyilvántartás kérelemben szereplő borászati termék tételre vonatkozó részének másolatát.

A fenti jogszabályi kötelezettség elmulasztása esetén az első bor származási bizonyítvány csak mulasztási bírság ellenében adható ki a hegyközségekről szóló CCXIX. törvény 41. § alapján:
    „Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban meghatározott határidőig kérelmezi, ​az okiratokat csak 5000 forinttól 500 000 forintig terjedő mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a késedelem időtartamát, az ügyfél késedelembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizonyítvány esetén a kérelemben foglalt szőlő, illetve bor értékét. A mulasztási bírság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának bevétele.”

Kérjük, legkésőbb 2016. január 1​0.napjáig bortételenként nyújtsa be a területileg illetékes hegyközséghez az első borászati termék származási bizonyítvány kérelmet (kitöltve) és a pincekönyvnek a kérelemben szereplő bortételre vonatkozó részének másolatát.

 

Egyszerűbb növény-egészségügyi eljárás a szőlő aranyszínű sárgaság (FD) fitoplazma fertőzés terjedésének megakadályozására

A jövőben helyszíni szemle alapján, azonnal elrendelheti a hatóság az FD fitoplazma fertőzéssel érintett, körülhatárolt területeken az elhanyagolt szőlőterületek felszámolását. Az intézkedést a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásáról szóló rendelet december 14-én megjelent módosítása teszi lehetővé.

A korábbi előírás szerint fitoplazma fertőzés esetén a művelés, gondozás, kötelező védekezés elrendelése egyedi felszólítás alapján történt az illetékes kormányhivatal helyszíni szemléje után. Azaz nem volt lehetőség az elhanyagolt - potenciális fertőzési forrást jelentő - ültetvények azonnali felszámoltatására.

A jövőben nem lesz szükség a tulajdonosok egyedi felszólítására, mert a körülhatárolt területet kijelölő határozat tartalmazni fog minden, a területen található szőlő gondozására vonatkozó felszólítást. Amennyiben a gondozatlan állapot megszüntetése - metszés és a fitoplazmát terjesztő kabócák elleni növényvédő szeres védekezések elvégzése - nem történik meg, a szakemberek haladéktalanul elrendelik a gondozatlan ültetvény kivágását. Az intézkedés lehetővé teszi a potenciális fertőzési források felszámolását a fertőzési ciklus kezdete előtt.

A NÉBIH felhívja azok figyelmét, akik birtokában szőlő ültetvény, zárkert van, és nem művelik, haladéktalanul gondoskodjanak a terület megfelelő műveléséről.

A fertőzéssel nem érintett, de elhanyagolt területeken is intenzívebb ellenőrzésre, valamint az ezekre vonatkozó rendelkezések szerinti eljárásra kell számítani.

 

Az új szőlő származási bizonyítvány és bor származási bizonyítvány kérelem nyomtatványok elérhetőek itt >>>

A gyorsabb ügyintézés érdekében szíveskedjenek a kérelmeket kitöltve leadni a hegyközségi irodákban a szőlő és bor származási bizonyítvány igényléséhez!

ADATSZOLGÁLTATÁS 2016.08.15-ig!

Az egyszerűsített adóraktárral rendelkező termelőknek a törvényben előírt adatszolgáltatásnak kell eleget tenniük a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009 (IX. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7.§ (3),(4) bekezdéseinek értelmében.

Felhívom figyelmét, amennyiben az adatszolgáltatás határidőn túl érkezik be, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 51/A.§ értelmében mulasztási bírság kerül kiszabásra. Továbbá felhívom figyelmét, hogy az adatlap határidőn túli, vagy be nem érkezése a gépberuházási pályázatból való kizárással is járhat!

Kérjük, az adatlapokat pontosan kitölteni és határidőn belül megküldeni a GAZDASÁGI AKTÁJÁT VEZETŐ hegybíró részére. Az adatlapok szerkeszthető formában a www.hnt.hu honlapról letölthetőek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elszámolásokat az Egyszerűsített adóraktár telephelye szerinti hatósági felügyeletet ellátó Vámhivatal felé 2016. augusztus 15-ig kell beküldeni.

Elszámolási időszak: 2015. december 1. - 2016. július 31.

 

44/2016. (IV. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

A szőlőültetvényeken megvalósuló ​növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2016. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről
Támogatás kérelem benyújtása legkésőbb 2016. augusztus 15-ig. A benyújtás helye: a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal. A támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása kizárólag postai úton történhet.

 

41/2016  számú Közlemény

VIS MAIOR ESEMÉNY BEJELENTÉSÉRŐL és a bejelentés benyújtását szolgáló elektronikus felületről.

A vis maior eseményt kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni az erre szolgáló – az MVH honlapjáról közvetlenül elérhető – elektronikus felületen az „E- ügyintézés” alkalmazás „Általános ügyintézés” menüpontján belül az „Általános Vis Maior kérelem” almenüpontja alatt, a következő elérhetőségen: MVH honlap/Elektronikus ügyintézés

Vis maior bejelentés akkor nyújtható be, ha a vis maior esemény megtörtént és a vis maior bekövetkezése miatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez, vagy az intézkedésben való részvételhez szükséges valamely feltételt, előírást, illetve az odaítélt támogatás alapján előállt művelési vagy üzemeltetési kötelezettséghez kapcsolódó vállalását. A vis maior bejelentésében az ügyfélnek fel kell tüntetnie az ügyfél-azonosítási adatokat, az eseményre vonatkozó adatokat – különösen az esemény bekövetkezésének időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését –, és az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy arra vonatkozóan.

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést

· az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül; az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül, amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy – a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel – a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni, amely határidő jogvesztő.

MVH állásfoglalása a vis maior bejelentések megtétele szőlőültetvények szerkezetátalakítása támogatásával kapcsolatban >>>

 

Kérjük, amennyiben az elmúlt /vagy az elkövetkező/ napok időjárása következtében az ültetvénye olyan mértékű fagykárt szenvedett el, hogy az a szüretre is komoly befolyással lesz jelezze azt mielőbb, de legkésőbb a káreseményt követő 15 napon belül a területileg illetékes hegyközségnél!

A bejelentéshez szükséges NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE >>>

A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 7/A. § értelmében:

    "7/A. § (1) A gazdasági aktában termőként nyilvántartott ültetvény esetében az adatszolgáltatónak a szüret elmaradásának okát a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a szüret elmaradását okozó káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) honlapján közzétett, legalább a termelő nevét, címét, a gazdasági akta számát, az ültetvény helyrajzi számát a település megnevezésével, az érintett ültetvény méretét, a szüret elmaradását okozó káresemény megnevezését és feltételezhető időpontját, valamint a káresemény bekövetkeztét alátámasztó, a bejelentéshez mellékelt dokumentumok megnevezését tartalmazó nyomtatványon. Lopás esetén a bejelentéshez mellékelni kell a feljelentés másolatát.

    (2) Az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést nyilvántartásában rögzíti.

    (3) A HNT kockázatelemzés alapján elrendeli ezen ültetvények legalább 5%-ának ellenőrzését."

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet

Hatályos: 2014.05.31 -

a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

 

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 

Hatályos: 2014.04.30 - 2014.10.15

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról

73/2010. (V. 12.) számú MVH Közlemény

az árutermő, törzs-, és kísérleti borszőlőültetvény telepítésének, pótlásának, illetve fajtaváltásának engedélyezési eljárásáról, valamint az engedély nélkül telepített ültetvények használóit terhelő kötelezettségekről

 

72/2010. (V. 12.) számú MVH Közlemény

az árutermő, törzs-, és kísérleti borszőlőültetvény – támogatás nélküli – kivágásának engedélyezési eljárásáról

 

93/2009. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

a szőlőültetvény újratelepítési jog átruházásának nyilvántartásban történő átvezetéséhez kapcsolódó eljárásról