Főoldal Rólunk Hegyközségi Tanács Rendeletek

Rendeletek

Módosult a Villányi Borvidék Hagyközségi Tanácsának rendtartása 2018.szeptember 20-án

A módosult rendtartás rendelkezik a borvidéken működő hegyközségek működéséről, eljárási szabályokról. Rendtartás Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa

MEGJELENT a "borszőlő új telepítési engedély iránti kérelem" nyomtatvány a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló  9/2017 (III.6.) FM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4-5. § alapján.

Felhívom figyelmüket, hogy a rendelet értelmében a kérelem 2017. április 1 - 31. között nyújtható be a borszőlő termőhelyi kataszterben szereplő földterületekre, melyhez a kérelmezőnek nem kell rendelkeznie újratelepítési jogosultsággal.

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2147 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. december 7.)

a Németország bizonyos borvidékein és Magyarország összes borvidékén 2016-ban szüretelt szőlőből előállított bor alkoholtartalmának növelésére vonatkozó határértékek emelésének engedélyezéséről. A döntést 2016. december 7-én hirdette ki az Európai Bizottság, de az a teljes borpiaci évre, visszamenőleg, 2016. augusztus 1-jétől hatályos.

Letölthető: Az Európai Bizottság (EU) 2016/2147 végrehajtási rendelete

 

MEGJELENT az MVH 90/2016. (X. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és - átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016/2017 borpiaci évben benyújtandó „egyéni terv” nyomtatvány közzétételéről

Letölthető: 90/2016. (X. 19.) számú MVH Közlemény

A Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni tervet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó nyomtatványon kell benyújtani. A jelen közlemény 1.-2. számú mellékletei szerinti, a 2016/2017 borpiaci évre vonatkozó nyomtatványokon (B3091 Főlap és B3092 Betétlap) az egyéni tervet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2016. november 2. és 2016. november 30. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére kell benyújtani. Az egyéni terv és a mellékletek benyújtása kizárólag postai úton történhet. A benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1476 Budapest, Pf. 407.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében az egyéni tervhez csatolni kell – amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul vagy valósult meg az azt igazoló teljes bizonyító erejű, jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni; – amennyiben a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul vagy valósult meg az azt igazoló teljes bizonyító erejű, jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni; – a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély másolatát; – a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, amennyiben a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét.

MEGJELENT a 2016/2017 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási költségtérítési összegekről szóló 66/2016. (VII.26.) MVH közlemény

és a a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

MEGJELENT a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2015/2016 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről szóló rendelet. 

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2016. évben nem alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről szóló tájékoztatást és a tiltott (nem használható) rovarölő hatóanyagok és növényvédőszerek jegyzéke.

BAMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály közleménye - Nyílt napok 2016. - mezőgazdasági gépjárművek vizsgáztatása

Kivonatolt anyag a a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet legutóbbi – 2015.12.25. dátumú – módosításról.

​A különösen fontosnak ítélt változások dőlt és aláhúzott kiemeléssel ​kerültek ​jelöl​ésre. 
Az anyagból látható:

  • fő szabályként szigorodik az engedélyköteles (I. és II. kategóriájú szerekkel kapcsolatos mindennemű tevékenység)
  • megnő a növényvédelmi szakirányító jogi felelőssége
  • beindul a növényvédő gépek felülvizsgálata (ezt már eddig sokszor eltolták, most egyértelmű: 2016.11.26. a fordulónap)
  • a képesítésekhez tartalmazó jogosítványok definiálása megtörtént
  • beindul az e-vény alkalmazása
  • a megkötött szaktanácsadói szerződéseket 15 napon belül be kell jelenteni a NÉBIH részére

 

BEJELENTŐ Must természetes alkoholtartalmának növelése (mustjavítás), borászati termékek savtartalmának növelése/csökkentése, borászati termék édesítése

A must természetes alkoholtartalmának növelése (mustjavítás), borászati termékek savtartalmának növelése/csökkentése valamint a borászati termék édesítése bejelentési kötelezettséghez kötött műveletek.

A nemzeti jogszabályok közül a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet előírásai az irányadók:

    "6. § (1) A borászati üzem

    a) a természetes alkohol tartalom növelése;

    b)23 a borászati termékek savtartalmának növelése;

    c)24 a borászati termékek savtartalmának csökkentése;

    d)25 a borászati termék édesítése

    művelet végzését köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére.

    (2)26 A természetes alkoholtartalom növelésének borászati évben első alkalommal történő végzését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni, a művelet megkezdése előtt legalább két munkanappal. A bejelentés több műveletre, illetve valamely meghatározott időszakra is kiterjedhet. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (3) bekezdés szerint kell a nyilvántartást vezetni.

    (3)27 A borászati termékek savtartalmának növelését és csökkentését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni.

    (4)28 A borászati termék édesítését a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontja szerint kell bejelenteni. Azok a borászati üzemek, amelyek rendszeresen vagy folyamatosan végeznek édesítési műveletet, a bejelentést több műveletre vagy meghatározott időszakra vonatkozóan is megtehetik. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontjának c) alpontja szerint kell a nyilvántartást vezetni.

    (5)29 Az (1) bekezdésben felsorolt műveletek bejelentésének másolatát, a bejelentés elküldésének igazolásával a borászati üzem borászati termék nyilvántartásának mellékleteként meg kell őrizni."

A borászati termékek savtartalmának növelésével/csökkentésével kapcsolatban a bizottság 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK rendelete ad iránymutatást:

    "13.  cikk A savtartalom növelésére és a savtompításra vonatkozó igazgatási szabályok
    (1) A savtartalom növelése és savtompítás esetén a gazdasági szereplőknek legkésőbb az adott borászati évben végrehajtott első művelet befejezését követő második napon be kell nyújtaniuk a 479/2008/EK rendelet V. mellékletének D. 4. pontjában említett bejelentést. A bejelentés az adott borászati évben végrehajtott valamennyi műveletre érvényes.
    (2) Az (1)  bekezdésben említett bejelentéseket írásban kell megtenni, és azoknak a következő információkat kell tartalmazniuk:

        a) a bejelentő neve és címe;

        b) a szóban forgó művelet típusa;

        c) a művelet végrehajtásának helyszíne.

    (3) Minden egyes, savtartalom növelésére vagy savtompításra irányuló művelet esetében a művelet végrehajtásával kapcsolatos információkat be kell jegyezni a 479/2008/EK rendelet 112. cikkének (2) bekezdésében említett nyilvántartásba."

​A borászati termék édesítésével kapcsolatban szintén a bizottság 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK rendelete ad iránymutatást:​

    "5. A borok édesítését a következő különleges igazgatási szabályok betartásával kell végrehajtani:
    a) Minden természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely édesítési műveletet kíván végrehajtani, e szándékát bejelenti azon tagállam illetékes hatóságánál, amelynek a területén a műveletre sor kerül.
    b) A bejelentést írásban kell megtenni. A bejelentésnek legalább 48 órával a művelet végrehajtásának napja előtt be kell érkeznie az illetékes hatósághoz.
    c) Ha azonban egy vállalkozás rendszeresen vagy folyamatosan végez édesítési műveletet, a tagállamok engedélyezhetik, hogy a szóban forgó vállalkozás egyszerre több műveletre vagy egy meghatározott időszakra szóló bejelentést juttasson el az illetékes hatósághoz. Ezek a bejelentések csak akkor fogadhatók el, ha a bejelentést tévő vállalkozás valamennyi édesítési műveletről nyilvántartást vezet, amelybe bejegyzi a d) pontban előírt informáci­ ókat is.
    d) A bejelentéseknek a következő információkat kell tartalmazniuk:

        – az édesítendő bor mennyisége, valamint összes és tényleges alkoholtartalma,

        – a hozzáadandó must mennyisége, valamint összes és tényleges alkoholtartalma, illetve – adott esetben – a hozzáadandó sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmust-sűrítmény mennyisége és sűrűsége,

        – a bor összes és tényleges alkoholtartalma az édesítés után.

    Az a) pontban említett személyek a termékek be- és kimenő forgalmáról nyilvántartást vezetnek, amelyben feltüntetik, hogy mennyi szőlőmustot, sűrített szőlőmustot vagy finomított szőlőmustsűrítményt tárolnak édesítési műveletek céljára."

A fenti műveletek bejelentéséhez alkalmazható nyomtatványt letöltheti pdf vagy doc formátumban.

 

FELHÍVÁS - első borászati termék származási bizonyítvány kérelmezésére

A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX.29.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdésére:

"(2) Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását legkésőbb a szüretet követő év január 10-ig kell kérelmezni a borszőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybírónál. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítása esetén az első borászati termék származási bizonyítványt a szüretet követő év március 31-ig kell kérelmezni. Az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni. A kérelemhez csatolni kell:

a) a szőlő származási bizonyítvány egy példányát, és

b) a borászati termék nyilvántartás kérelemben szereplő borászati termék tételre vonatkozó részének másolatát."

A fenti jogszabályi kötelezettség elmulasztása esetén az első bor származási bizonyítvány csak mulasztási bírság ellenében adható ki a hegyközségekről szóló CCXIX. törvény 41. § alapján:

„Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban meghatározott határidőig kérelmezi, az okiratokat csak 5000 forinttól 500 000 forintig terjedő mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a késedelem időtartamát, az ügyfél késedelembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizonyítvány esetén a kérelemben foglalt szőlő, illetve bor értékét. A mulasztási bírság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának bevétele.”

Ezúton kérek mindenkit, hogy aki még nem tette meg az mielőbb, de legkésőbb 2016. január 11. napjáig bortételenként nyújtsa be a területileg illetékes hegyközséghez a mellékelt bor származási bizonyítvány kérelmet (kitöltve) és a pincekönyvnek a kérelemben szereplő bortételre vonatkozó részének másolatát.


Az első borászati termék származási bizonyítvány kérelmét pdf illetve doc kiterjesztésben letöltheti.

 

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet

Hatályos: 2014.05.31 -
a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 

Hatályos: 2014.04.30 - 2014.10.15
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról

60/2014. (IV. 14.) MVH Közlemény

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2013/2014. borpiaci évben kifizethető támogatási keretösszegről

40/2012. (III. 13.) MVH Közlemény

a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból – a 2011/2012. borpiaci év tavaszi időszakában – történő értékesítéséről

 

38/2012. (III. 8.) MVH Közlemény

a szőlőültetvény újratelepítési jogok átruházásának nyilvántartásban történő átvezetéséhez kapcsolódó eljárásról

 

37/2012. (III. 8.) MVH Közlemény

az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítésének, pótlásának, illetve fajtaváltásának engedélyezési eljárásáról, valamint az engedély nélküli telepítés

 

36/2012. (III. 8.) MVH Közlemény

az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvények kivágásának engedélyezési eljárásáról

 

32/2012. (II. 24.) MVH Közleménye

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendeletben előírt „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről

 

143/2011. (IX. 9.) MVH Közlemény

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendeletben előírt, a 2011/2012. és 2012/2013. borpiaci években benyújtandó „Egyéni terv” nyomtatványainak közzétételéről

 

142/2011. (IX. 9.) MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendeletben előírt, a 2011/2012. borpiaci évben alkalmazandó nyomtatványok közzétételéről

 

132/2011. (VIII. 17.) számú MVH Közlemény

a telepítési jogtartalékból történő értékesítésre meghirdetett újratelepítési jogokról

 

131/2011. (VIII. 5.) számú MVH Közlemény

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján a 2010/2011. borpiaci évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

 

129/2011. (VIII. 3.) számú MVH Közlemény

a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból történő értékesítéséről

 

27/2011. (III. 9.) számú MVH Közlemény

A kis- és középvállalkozások minősítésére vonatkozó ún. KKV kód bejelentésének szabályairól

 

25/2011. (III. 2.) számú MVH Közlemény

a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból történő értékesítéséről

 

23/2011. (III.01.) számú MVH Közlemény

az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási támogatások megvalósításához szükséges okiratok beszerzésének határidejével kapcsolatos szabályozásról

 

16/2011. (II. 21.) MVH Közleménye

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendeletben előírt, a 2010/2011. borpiaci évben alkalmazandó nyomtatványok közzétételéről

 

12/2011. (II. 8.) MVH közlemény

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2011. (II. 8.) számú KÖZLEMÉNYE a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás kifizetésének igényléséről szóló 173/2010. (XII. 3.) számú közlemény módosításáról

 

7/2011. (I. 26.) számú MVH Közlemény

A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtott támogatás 2011. évi első kifizetésének igényléséről

 

Megújul a Bormarketing Bizottság (2010.11.19.)

 

30/2010. (XI. 18.) VM rendelet

a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének, és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról

 

166/2010. (XI. 16.) MVH Közleménye

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján a 2010/2011. borpiaci évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

 

165/2010. (XI. 10.) MVH Közleménye

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatott lepárlásában részt vevő jóváhagyott lepárlóüzemekről és begyűjtőhelyekről

 

Kétmilliárd forint borászati fejlesztésekre

Új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására írt ki pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A vissza nem térítendő támogatással a Vidékfejlesztési Minisztérium a vállalkozások teljesítményét kívánja javítani. A kétmilliárd forintos keretre 2010. október 16. és 2011. március 31. között lehet pályázni, a kérelmeket postai úton lehet az MVH-hoz benyújtani a www.mvh.gov.hu honlapon található borászati gépkatalógus gépeire.

 

18/2010. (IX. 30.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

 

16/2010. (IX. 17.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről

 

131/2010. (IX. 27.) Közlemény

a telepítési jogtartalékból történő értékesítésre meghirdetett újratelepítési jogokról

 

A borfesztiválon találkozik a vidék és a város

Még az idén újra megnyitják a támogatási forrásokat, és ismét lehet pályázni a borászati gépek és berendezések felújítására - jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapesten, a 19. Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál hivatalos megnyitóján.

 

A borászok is együttműködnek ezentúl a szászokkal

Fazekas Sándor ma délben találkozott Frank Kupferrel, a szász környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterrel.

 

231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről

 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 52/2010. (VIII. 17.) közleménye

a fiatal gazdák támogatásának 2010. évi támogatási és kifizetési kérelembenyújtási időszakának változásáról

 

Illetékmentes gazdaságátadás

Mától adó és illetékmentesen, apáról fiúra szállhat  a családon belüli gazdaság

 

120/2010. (VIII. 17.) MVH Közlemény

a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból történő értékesítéséről

 

119/2010. (VIII. 9.) MVH Közleménye

a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendeletben előírt, a 2010/2011. borpiaci évben alkalmazandó nyomtatványok közzétételéről

 

118/2010. (VIII. 4.) MVH Közlemény

vis maior esemény bejelentéséről, és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványokról

 

116/2010. (VIII. 3.) MVH Közleménye

a borászati melléktermékek begyűjtéséhez a 2010/2011. borpiaci évben alkalmazandó költségtérítési összegekről

 

8/2010. (VII. 30.) VM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról

 

223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

 

7/2010. (VII. 23.) VM rendelet

a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet módosításáról

 

218/2010. (VII. 23.) Korm. rendelet

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 

Az Országgyűlés megszavazta a Nemzeti Földalapkezelő létrehozásáról szóló törvényt

Szeptember elsején megalakul a Nemzeti Földalapkezelő

 

Illetékmentesen apáról fiúra szállhat a gazdaság

Az Országgyűlés megszavazta az illetéktörvényt

 

Jó hír a gazdáknak!

Az Országgyűlés megszavazta a vízgazdálkodási hozzájárulás eltörlését (2011.január 1-től hatályos)

6/2010. (VII. 22.) VM rendelet

a borszektor nemzeti támogatási programjával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 

2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

 

5/2010. (VII. 7.) VM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter 5/2010. (VII. 7.) VM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

 

A magyar mezőgazdaság a kis- és közepes gazdaságokra épül ugyanúgy, mint az Európai Unió legtöbb országában

Vidéken élni jó! Elkészült a Vidékfejlesztési Minisztérium második félévi akcióterve

 

Szeptember 1-jétől indul "A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásához 2009." című pályázat kifizetése

Változik a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

 

A finnek is támogatják a földmoratórium meghosszabbítását

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a finn mezőgazdasági és erdészeti miniszterrel tárgyalt.

 

64/2010. (V. 12.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

 

Földvásárlási moratórium

Gőgös Zoltán

A kormány kéri az EU-tól a földvásárlási moratórium meghosszabbítását


25/2010. (III. 19.) FVM rendelet

a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról

 

22/2010. (III. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről


21/2010. (III. 16.) FVM rendelet

egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

 

13/2010. (II. 16.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 12/2010. (II. 9.) FVM rendelet módosításáról

 

12/2010. (II. 9.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

 

133/2009. (X. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról

 

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 

47/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

 

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

 

23/2009. (III. 13.) FVM rendelet

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

 

18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról

 

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

38/2008. (III. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáró

 

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről

 

59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

48/2007. (VI.20.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról